Recerca

Premis a la recerca sobre el suro “Santiago Zapata”

Els premis a la recerca “Santiago Zapata” tenen per objectiu la promoció de la recerca aplicada a l’àmbit temàtic del suro en els camps de les humanitats, les ciències socials, les ciències naturals i la tecnologia. Són convocats amb caràcter anual per la Càtedra d’Estudis del Suro de la Universitat de Girona.

Prenen el nom de Santiago Zapata en reconeixement a l’impuls decisiu que el catedràtic extremeny va donar a la recerca sobre el suro des d’una perspectiva pluridisciplinar.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre de 2022.

I.- Característiques i dotació dels premis

Els premis a la recerca sobre el suro “Santiago Zapata” inclouen dues modalitats:

a. Un premi amb una dotació de 1.000 euros adreçat a estudiants de grau o de màster, a investigadors novells, o a recerques d’àmbit local, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol.

b. Un premi amb una dotació de 2.000 euros adreçat a doctorands i investigadors sènior de l’àmbit nacional i internacional.

En les dues modalitats, els premis s’atorgaran al millor treball de recerca inèdit o publicat amb una antiguitat màxima d’un any en els camps de les humanitats i de les ciències socials (història, economia, geografia, antropologia, literatura, didàctica, sociologia…) i de les ciències naturals i la tecnologia (biologia, biotecnologia, química, enginyeria química, ecologia, gestió forestal, enginyeria, disseny industrial…) que faci referència a l’àmbit temàtic concret del suro.

Els treballs podran ser presentats en català, castellà, anglès, francès o portuguès.

L’import dels premis es farà efectiu en l’acte de proclamació dels treballs guanyadors.

II.- Candidats

Podran optar a aquests premis aquells investigadors i estudiants que, a títol individual o col·lectiu, presentin un treball de recerca d’acord amb aquestes bases.

III.- Documentació

Les sol·licituds, s’adreçaran a la Secretaria de la Càtedra dels Estudis del Suro (info@museudelsuro.cat) o poden presentar-se a la Oficina Central de Registre, Plaça Sant Domènec, 3, Campus Barri Vell o en qualsevol dels registres auxiliars de la Universitat de Girona dintre dels seus horaris (Instrucció 2/2021, de 10 de desembre, per fer pública la llista completa de les oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els horaris de funcionament per l’any 2022). Els candidats hauran d’adjuntar la documentació següent:

a. “Curriculum vitae” del/s sol·licitant/s.

b. El treball que opti als premis, indicant si es presenta a la modalitat a o a la b.

c. Una versió resumida del treball (màxim 1500 paraules) que inclourà els objectius, una breu presentació de les fonts i la metodologia, així com de les principals conclusions. Aquesta versió serà la que es publicarà al web de la Càtedra d’Estudis del Suro en cas que el treball resulti guanyador.

d. Es farà constar també si la recerca presentada forma part d’una investigació de caràcter més ampli.

Un exemplar dels treballs guanyadors es custodiarà a la seu de la Càtedra d’Estudis del Suro.

IV.- Composició i veredicte del Jurat

El jurat estarà integrat per tres especialistes dels diferents àmbits amb reconeguda trajectòria i capacitat per avaluar l’interès dels treballs de recerca. La composició del jurat es farà pública al web de la Càtedra durant el mes de juny de 2022. El conservador del Museu del Suro de Palafrugell actuarà com a secretari sense vot.

Durant el mes de novembre de 2022 es farà públic el veredicte del jurat, el qual serà inapel·lable.

El jurat es reserva el dret a proposar als sol·licitants un canvi en la modalitat a la que es presenten si ho considera pertinent.

V.- Publicació dels treballs

La propietat intel·lectual del treball és dels autors. La Càtedra d’Estudis del Suro publicarà, a la seva pàgina web, la versió resumida que s’ha indicat a l’apartat III, lletra c.

Els treballs que es publiquin en revistes científiques amb posterioritat a l’obtenció del premi hauran de fer constar també que la recerca ha estat guardonada amb el premi “Santiago Zapata” de la Càtedra d’Estudis del Suro de la Universitat de Girona. Els autors hauran de fer arribar a la secretaria de la Càtedra un exemplar de l’article.

La Càtedra podrà proposar als autors la publicació dels treballs complets en forma de llibre (imprès o digital). Si els treballs es publiquen com a llibre en qualsevol editorial comercial o institucional, caldrà fer constar específicament la condició de guardonat amb el premi “Santiago Zapata” de la Càtedra d’Estudis del Suro de la Universitat de Girona. Els autors hauran de fer arribar a la secretaria de la Càtedra un exemplar del llibre.

Per a més informació podeu consultar el web de la Càtedra.

Històric de guanyadors de beques de recerca del Museu del Suro de Catalunya

La Beca Museu del Suro de Catalunya té per objectiu la promoció de la recerca en els camps de les humanitats i de les ciències socials aplicada a l’àmbit temàtic concret del suro.

Actualment i, fins a nou avís, la beca no es convoca.

Guanyadors de les últimes convocatòries:

 • XI Beca a En los márgenes del mundo corchero: la producción, indústria y comercio en la España Noroccidental, del Sr. Juan Carlos Guerra Verlasco.
 • X Beca a  Indústria surera a Cassà de la Selva . Evolució del ram (1940-2005), del Sr. Francesc Xavier Morales Garcia.
 • IX Beca a Estudi etnològic sobre la pela del suro. Costums i tradicions en relació amb el procés d’extracció, del Sr. Pablo Vidal González.
 • VIII Beca Comerç taper i diàspora catalana a Europa Central (1838-1914). Un estudi a partir de Genís i Cia, del Sr. Pere Sala López.
 • VII Beca considerada deserta.
 • VI Beca El corcho en la Sierra Morena sevillana: producción, transformaciones industriales y comercialización en los siglos XIX y XX, del Sr. Antonio Serrano Vargas.
 • V Beca Suredes i Suro al Baix Empordà Medieval (segles XIII i XIV), del Sr. Xavier Soldevilla Temporal.
 • IV Beca Mutual corchera. Assistència i sinistralitat laboral en les empreses sureres del litoral gironí (1933-1971), del Sr. Jordi Turró Anguila.
 • III Beca El comercio exterior español de productos corcheros en el siglo XX, del Sr. Francisco Manuel Parejo Moruno.
 • II Beca El districte taper català de la Gran Guerra al Pla d’Estabilització: un estudi a través de Trefinos, SA (1913-1959), del Sr. Pere Sala López.
 • I Beca El negoci del suro a l’Alt Empordà durant els segles XVIII i XIX, del Sr. Joaquim Alvarado Costa.